Wat betekent ontbinding door KvK?

Wat betekent ontbinding door KvK?

De KvK is verplicht een rechtspersoon die in het Handelsregister staat ingeschreven te ontbinden, als na onderzoek blijkt dat hiervoor minstens 2 van de volgende redenen zijn: De rechtspersoon is niet meer bereikbaar op het adres dat in het handelsregister staat, terwijl er ook geen wijziging bekend is.

Hoe wordt een rechtspersoon ontbonden?

Deze worden aan het einde van deze folder vermeld. Een rechtspersoon kan op één van de volgende vier manieren worden ontbonden. kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij door een besluit van de algemene ledenvergadering.

Wie kan vennootschap ontbinden?

Bij vrijwillige ontbinding beslist de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders om de vennootschap te ontbinden. De vennootschap treedt hierdoor in vereffening. Het verslag van de algemene vergadering moet je publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Wat is een ontbonden rechtspersoon?

Beëindiging van de rechtspersoon Een ontbonden rechtspersoon houdt niet direct op te bestaan, behalve als er op het moment van ontbinding geen vermogen is. Is er wel vermogen? Dan moeten eerst schulden en uitkeringen betaald worden (vereffening). De rechtspersoon blijft voortbestaan tot dit gebeurd is.

Wie kan als vereffenaar optreden?

Meestal wordt de aanstelling niet in de statuten bepaald en is het de algemene vergadering die bevoegd is om één of meerdere vereffenaars te benoe- men. In het proces-verbaal van ontbinding worden één of meerdere vereffenaars benoemd. In principe komt iedereen in aanmerking om als ver- effenaar op te treden.

Hoe een bvba afsluiten?

Als een vennootschap de activiteiten wil stopzetten, moet zij ontbonden en vereffend worden. Meestal vallen ontbinding en vereffening niet samen. Met ‘ontbinding’ bedoelt men de beslissing van de vennoten om de vennootschap te liquideren en een vereffenaar aan te stellen die deze taak op zich neemt.

Wat betekent liquidatie beëindigd?

Liquidatie is een bedrijfseconomische term. Als een rechtspersoon ontbonden wordt, al of niet in het kader van een faillissement, volgt een fase van vereffening. Liquideren betekent hier dus het omzetten van activa in geld door ze te verkopen.

Wat is een ontbindingsbesluit?

Het ontbindingsbesluit is het besluit van de aandeelhoudersvergadering van de NV en BV of ledenvergadering van de vereniging om de rechtspersoon te ontbinden. Bij de stichting neemt het stichtingsbestuur het ontbindingsbesluit.

Back To Top