Is werkoverleg werktijd?

Is werkoverleg werktijd?

De tijd die nodig is voor werkoverleg geldt formeel als werktijd. Volgens veel regelingen/cao’s moet de duur van overleg worden gezien als werktijd. Die tijd dient als zodanig gecompenseerd te worden.

Is werkoverleg eigen tijd of bepaalde tijd?

In beginsel vindt werkoverleg gedurende de arbeidstijd plaats en behoort het tot het werk die medewerkers moeten verrichten, waarvoor zij loon doorbetaald krijgen.

Kan een werkgever je verplichten om te overnachten?

Nee, de werkgever kan dat niet verplichten. Maar er is wel relevante wetgeving: de arbeidstijdenwet. Vanuit die optiek is er dus wel wetgeving die hier sturing aan geeft.

Kan een werkgever je verplichten om te komen werken in het weekend?

Weekendwerk. Je bent niet verplicht om in het weekend te werken. Behalve als je dit vooraf met je werkgever hebt afgesproken. Werk je wel in het weekend, dan heb je ieder jaar recht op tenminste 13 vrije zondagen.

Wat is een werk overleg?

Werkoverleg bestaat uit regelmatig overleg over het werk op een afdeling tussen leidinggevende en werknemers. Dergelijk overleg heeft onder meer tot doel ideeën te ontwikkelen, meningen te vormen, besluiten te nemen, draagvlak te creëren en het werkproces te verbeteren.

Kan mijn werkgever mij verplichten eerder te beginnen?

Bedrijven mogen niet eisen dat personeel eerder op werk is – maar dat gebeurt wel. Moet jij wel eens (of altijd) eerder aanwezig zijn op je werk dan je aangegeven werktijd? Wettelijk gezien mag dat niet, heeft een kantonrechter bepaald. Als je werkgever wil dat je eerder aanwezig bent, moeten ze daar ook voor betalen.

Wat valt onder Instructierecht?

Als werkgever heb je een wettelijk instructierecht om ordevoorschriften uit te vaardigen waaraan een werknemer zich moet houden. Volgens dit wettelijke instructierecht moet het dan gaan om voorschriften ‘omtrent het verrichten van de arbeid’ of om voorschriften ‘met betrekking tot de goede orde in de onderneming’.

Wat mag je verwachten van personeel?

Een goede werknemer probeert zich in te leven in zijn of haar collega’s. Dat betekent onder meer dat diegene goed kan luisteren wanneer nodig en zowel mondeling als schriftelijk zijn of haar punt kan maken.

Kan je werkgever je verplichten om op zaterdag te werken?

Uw werkgever mag uw werktijden veranderen als dit in uw contract, cao of bedrijfsregeling staat. Deze afspraak heet een wijzigingsbeding. Het betekent dat uw werkgever zonder uw toestemming uw werktijden mag veranderen. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben, bijvoorbeeld een verplichte reorganisatie.

Kan een werkgever thuiswerken verplichten?

Thuiswerken is niet verplicht. Als je leidinggevende je vraagt om thuis te werken, hoef je dit dus niet te doen. Je werkgever kan je hier alleen toe verplichten als het echt onredelijk is om naar kantoor te komen.

Kan een werkgever je verplichten voor de ploegen?

In sommige gevallen kent een bedrijf geen ploegendienst, maar is het voor de continuïteit van het bedrijf wel noodzakelijk dat een ploegendienst wordt ingevoerd. De werknemers die op dat moment al in dienst zijn, zullen geen afspraken hebben over het werken in ploegendiensten (soms wel als een cao van toepassing is).

Kan een werkgever je verplichten eerder te beginnen?

Ja, verplicht aanwezige tijd is betaalde tijd. Als u een medewerker verplicht om vijf minuten eerder aanwezig te zijn omdat u bang bent dat deze te laat komt of om zich voor te bereiden op het werk, geeft u daarmee aan dat de betreffende medewerker ook vijf minuten eerder met zijn werk begint.

Back To Top