Wat is beleidsvrijheid?

Wat is beleidsvrijheid?

Beleidsvrijheid. Indien is voldaan aan de voorwaarden voor rechtmatige uitoefening van een bevoegdheid, maar het bestuursorgaan de keuze heeft om al dan niet gebruik te maken van die bevoegdheid, is er sprake van beleidsvrijheid.

Hoe wordt beleidsvrijheid ook wel aangeduid?

Discretionaire bevoegdheid wordt ook wel aangeduid als de beleidsvrijheid voor bestuursorganen.

Wat betekent niet discretionair?

discretionair – Bijvoeglijk naamwoord 1. betreffende de vrijheid om zelfstandig te oordelen of te acteren, goeddunken, toestemming ♢ In de bestuurskunde wordt met discretionaire ruimte de ambtelijke beleidsvrijheid bedoeld.

Wat betekent discretionair?

betreffende de vrijheid om zelfstandig te oordelen of te acteren, goeddunken, toestemming ♢ In de bestuurskunde wordt met discretionaire ruimte de ambtelijke beleidsvrijheid bedoeld.

Wat is een discretionaire vergoeding?

Discretionair wil zeggen dat er geen vastgelegde of meetbare maatstaven zijn. Discretionaire bonussen hebben dus een onvoorspelbaar karakter: hij wordt wel of niet uitgekeerd en de hoogte ervan staat van te voren niet vast….

Wat betekent beleidsruimte?

Van beleidsruimte is sprake als het bestuursorgaan vrij is om al dan niet van een bevoegdheid gebruik te maken. In de wettekst wordt gebruikgemaakt van de woorden “kan” en “is/zijn bevoegd” om aan te geven dat sprake is van beleidsruimte.

Wat valt onder bestuursrecht?

Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Wat is beslissingsruimte?

De bestuurlijke beslissingsruimte is de vrijheid die de wet het bestuursorgaan toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen. Deze vrijheid wordt ook wel aangeduid als een discretionaire bevoegdheid. Er kan onderscheid worden gemaakt in verschillende vormen van vrijheden.

Back To Top