Wat doet de inspectie van Onderwijs?

Wat doet de inspectie van Onderwijs?

De Onderwijsinspectie ziet namens het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toe op de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsinspectie betrekt ook signalen van ouders bij hun onderzoeken. Binnen de Onderwijsinspectie zijn ook speciale vertrouwensinspecteurs werkzaam.

Wie controleert het Onderwijs?

De controle op de kwaliteit van scholen wordt uitgevoerd door de Onderwijsinspectie. De taken van de Onderwijsinspectie staan beschreven in de Wet op het onderwijstoezicht (hierna: Wot).

Waar kijkt de inspectie naar bij kleuters?

In de kleutergroepen kijkt de inspecteur naar het volgende: Krijgen de kleuters een breed aanbod (dus niet alleen beginnende geletterd- en gecijferdheid)? Lopen de leerinhouden in niveau op, aansluitend op de ontwikkeling van de kleuters (zogeheten beredeneerd aanbod)?

Wat betekent vierjaarlijks?

Tweejaarlijks wordt soms ook geïnterpreteerd als ‘twee keer per jaar’, maar daarvoor hebben we toch echt het woord halfjaarlijks. X-jaarlijks betekent ‘één keer per x jaar’, dus de Olympische Spelen worden vierjaarlijks gehouden, en een biënnale is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie.

Hoe presteren scholen?

De scholen vertellen op Scholen op de kaart hun verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. Hierover hebben we afspraken met DUO en de Inspectie van het Onderwijs. De school voegt daar unieke informatie aan toe over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid.

Wat is Schoolinspecteur?

Een onderwijsinspecteur bezoekt, inspecteert en beoordeelt de kwaliteit van onderwijsinstellingen. De inspecteur bespreekt de uitkomsten van deze onderzoeken en geeft scholen en instellingen adviezen om de kwaliteit te verbeteren.

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs?

Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan hun scholen. Wel moeten zij zich houden aan de wetgeving. Ook moeten ze jaarlijks een verslag maken over hun onderwijskundige en financiële beleid.

Welke overheid is verantwoordelijk voor onderwijs?

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Indien het kwaliteitsniveau van onvoldoende niveau is kan de Onderwijsinspectie het toezicht op de school aanscherpen of sanctiemiddelen opleggen. De Onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen.

Back To Top