Kan een werknemersvertegenwoordiger zetelen in de OR en in het CPBW?

Kan een werknemersvertegenwoordiger zetelen in de OR en in het CPBW?

Volgende werknemers genieten van de ontslagbescherming : de gewone leden van de OR’s en de CPBW’s, alsook de vakbondsafgevaardigden belast met de opdrachten van het CPBW (in ondernemingen waar geen CPBW werd opgericht); hetzelfde geldt voor diegene die hun mandaat tijdelijk (bv. wegens ziekte) of definitief (bv.

Wat is een Beschermingsvergoeding?

De beschermingsvergoeding stemt overeen met zes maanden loon en wordt, in geval van vermindering van de arbeidsprestaties wegens medische bijstand, berekend op het huidig, deeltijds loon. Bij het ouderschapsverlof en palliatief verlof is dat op het voltijdse loon.

Welke cao vormt het basisakkoord over de vakbondsafvaardiging?

Een vakbondsafvaardiging zal worden opgericht wanneer één of meer representatieve werknemersorganisaties, die de CAO nr. 5 hebben ondertekend, de werkgever daarom verzoeken.

Wat is een syndicaal mandaat?

De syndicale afvaardiging of vakbondsafvaardiging bestaat uit de afgevaardigden (delegees) van de verschillende vakverenigingen. Ze zijn de vertegenwoordigers van de werknemers in het bedrijf zelf en diens belangrijkste contactpunt met hun vakbond.

Wie zetelt in het CPBW?

Het CPBW bestaat uit afgevaardigden van de werkgever en een groep gekozen vertegenwoordigers van de medewerkers. Zij brengen als comité adviezen uit en formuleren voorstellen omtrent het welzijnsbeleid in hun organisatie.

Wat is de wettelijke basis voor alles wat met het CPBW te maken heeft?

In toepassing van artikel 65 van de wet van 4 augustus 1996 heeft het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) hoofdzakelijk tot taak alle middelen uit te denken en voor te stellen en zelf actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk …

Wat houdt ontslagbescherming in?

Als u in loondienst werkt, kunt u in bepaalde situaties of om bepaalde redenen beschermd zijn tegen ontslag door uw werkgever. Dit wordt ontslagbescherming of een ontslagverbod genoemd. Door ontslagbescherming kunnen werknemers niet om onredelijke redenen ontslagen worden.

Wat doet een CPBW?

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is een overlegorgaan. Het houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid van werknemers en ziet toe op het welzijnsbeleid in het bedrijf.

Wat moet een vakbondsafgevaardigde doen?

De vakbondsafvaardiging is bevoegd voor:

  • de arbeidsverhoudingen in de onderneming.
  • de onderhandelingen met de werkgever.
  • de controle op de naleving van de sociale wetgeving, cao’s, het arbeidsreglement en individuele arbeidsovereenkomsten (het arbeidscontract)

Wat is een goede vakbondsafgevaardigde?

Goede dialoog met werkgever om zo de belangen van werknemers te behartigen. Een veelheid aan inhoudelijke thema’s bespelen zoals: welzijn op het werk, verbetering privé – werkbalans, beperken werkdruk…

Wat is een mandaat bij de vakbond?

De vakbondsafvaardiging vertegenwoordigt alleen werknemers die bij een vakbond aangesloten zijn. De afvaardiging kan op een onafhankelijke wijze haar beleid bepalen, eisen stellen en onderhandelen met de werkgever.

Welke bevoegdheden heeft de syndicale delegatie?

De Syndicale Afvaardiging heeft het recht de werknemers in te lichten door het verstrekken van schriftelijke of mondelinge mededelingen, van professionele of syndicale aard, welke nuttig zijn voor het personeel. Dergelijke mededelingen mogen de organisatie van het werk niet storen.

Back To Top