Hoe wordt vakantiegeld berekend Belgie?

Hoe wordt vakantiegeld berekend Belgie?

Het wordt berekend op basis van 15,38 % van de brutobezoldiging van het vakantiedienstjaar. Als werkgever betaal je daartoe kwartaalbijdragen plus een jaarlijkse bijdrage, apart gefactureerd door de RSZ. Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld via de RJV tussen 2 mei en 30 juni.

Hoe bereken je vakantiegeld netto?

Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Hoeveel bedraagt het dubbel vakantiegeld?

De berekening van het dubbel vakantiegeld gebeurt op basis van het brutoloon van de maand waarin je de berekening doet. Het brutoloon is inclusief eventuele vaste premies voor prestaties en vaste bedragen voor voordelen in natura. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik bouw?

Werkgevers in de bouw betalen 108% RSZ op het loon van hun werknemers. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) stort die 8% door naar de vakantiekas.

Hoe bereken je vakantiegeld arbeiders?

Bedrag. Het vakantiegeld van de arbeiders dat hun via de vakantiecheque uitbetaald wordt, bedraagt 15,38% van het brutojaarloon van het vakantiedienstjaar aan 108%[1]. Dit percentage komt overeen met twee maal 4 weken loon (enkel en dubbel vakantiegeld).

Hoe wordt vakantiegeld berekend bij nieuwe werkgever?

De nieuwe werkgever berekent een vakantiegeld alsof de bediende gedurende het ganse vakantiedienstjaar bij hem zou gewerkt hebben en mag het vertrekvakantiegeld verrekenen met het berekend bedrag (de aftrek mag nooit groter zijn dan het bedrag aan vakantiegeld voor de verlofdagen die de bediende opneemt).

Hoeveel vakantiegeld 2021?

Je vakantiegeld is minimaal 8% van je brutosalaris tussen 1 juni 2020 en 1 juni 2021. Dit krijg je bovenop je brutosalaris. Goed om te weten: onder andere winstuitkering, eindejaarsuitkering en overwerkuren tellen niet mee voor het vakantiegeld (tenzij anders vermeld in je CAO).

Waar wordt vakantiegeld over berekend?

Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Dit betekent dat hij ook vakantiegeld over deze extra uren moet betalen.

Hoe bereken je vakantiegeld UWV?

Uw vakantiegeld is 8% van de bruto uitkering die u heeft gekregen in de 12 maanden vóór de maand mei. Van uw vakantiegeld trekken wij loonbelasting en premies af, net als bij uw uitkering. Het nettobedrag dat overblijft, maken wij over op uw rekening.

Wanneer wordt uw vakantiegeld berekend?

Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van uw vakantiegeld. Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw vakantiegeld door.

Wat is het hoogte vakantiegeld?

Hoogte vakantiegeld. Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van uw vakantiegeld.

Hoe loopt de opbouw van uw vakantiegeld door?

Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw vakantiegeld door. Sinds 2018 moet de werkgever voor overwerk ook gemiddeld het minimumloon betalen. Dit betekent dat hij ook vakantiegeld over deze extra uren moet betalen. Vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren (dus ook over de eventuele overwerktoeslag).

Hoe krijgen bedienden dubbel vakantiegeld?

Bedienden krijgen dubbel vakantiegeld, arbeiders enkel vakantiegeld. In dit artikel leggen we uit hoe de regeling en berekening van het vakantiegeld voor bedienden in elkaar zit. FEIT: België scoort bij de besten als het aankomt op het regelen van de jaarlijkse vakantie.

Back To Top